job job job  job                                                                                                

فردوسی اهورا مزدا را چه طور ترجمه کرد

Ateshkadeh Zoroastrian fire temple

” اه  ” یعنی هستی و  اهورا اسم فاعل  از  ” اه ” است یعنی می شود هستی بخش، یعنی همان خداون جان

” مز ”   یعنی بسیار و ” دا  ”  یعنی دانش و دانایی و  ” مزدا ” یعنی بسیار دانا یعنی همان خداوند خرد!

Leave a Reply