job job job  job                                                                                                

روشهای کنترل ذهن و تقویت اراده

ذهن و خواص آن پیچیده است. یکی از کارکردهای  آن تنطیم آهنگ و ریتم درونی بدن بویژه ریتم های حیاتی است.

ذهن این ریتم های جیاتی را می شناسند و دائم وضعیت را به مغز گزارش می دهد.  به شدت عادت پذیر و شرطی پذیر است. بخش اندکی از ذهن( فعال )در کنترل ماست و بخش های دیگر آن(نیمه هوشیار)از دست ما خارج است.

به عبارتی انسان مانند کامپیوتر و ذهن تمام برنامه های نوشته شده آن است!

ذهن عادت پذیر است و بر اساس عادتهای ما و تفکرات ترس و توهم های ما برنامه ریزی می کند.

مثلا کودکی که از مار سمی نمی ترسد به خاطر این است که ذهن اش برنامه ریزی نشده است.

ذهن حتی دارای خواص فوق بشری است و بسته به برنامه های که به او داده شود حتی دارای قدرت های برتر هم دست می یابد.

برنامه اصلی ذهن که از روز اول و ازل به انسان داده شده برنامه هایی بوده در همین راستا یعنی دارای قدرت خداگونه  شدن.

ولی رفته رفته با تفکرات و باورها و عادت های غلط با شنیده های غلط و دروغ و تاثیر محیط بیرونی برنامه ذهنی انسان تغییر می کند و آشفته می شود.

ذهن مانند یک موتور جستجوی شبیه گوگل ولی بسیار پیشرفته و مقایسه نشدنی است. ذهن دائم داده بالا می آورد تا شما در حال قضاوت دائم باشی. بیمارهای روانی همه کسانی هستند که موتور گوگل درون آنها قاتی کرده و از کنترل خارج شده است.

خواب محصول بالا آوردن داده های ذهن است. به شکل بسیار عظیمی و عجیبی از زمانهای مختلف حتی از فرا زمان و از مکان های مختلف حتی فرامکان و از تجربیات روزانه از داده های ازلی تا ابدی معجونی درست می کند و تحویل شما می دهد. همه این آشفتگی را باورها و داده های تحمیلی به ذهن پدید می آورد.

اگر کسی بتواند ذهن اش را کنترل کند به قدرت فرازمانی و فرامکانی می رسد و دارای قدرت آفرینندگی می شود.

یکی از راه های شناسایی و پی بردن به خواص ذهن، خواب و کلام  و رفتار است.

هر کلام شما شناسنامه ذهن شماست. ذهن اکثر مردم اشتباهی برنامه ریزی می شود.  عادت پذیر و شرطی می شود.

نفس اماره یا غریزه بخش کوچکی از ذهن هم است . ذهن هویت و ابزاری برای شناخت روح است.

کسانی را می شناسیم که می گویند هر چی خواستیم خدا به ما داد. این افراد ذهن خود را درست و بخوبی شرطی کرده اند و برعکس برخی می گویند هر چی خواستیم خدا بما نداد یا نمی دهد .

کسی می گفت هر وقت از خدا نومید می شود مشکلش حل می شود. یا وقتی به خدا اعتراص بگوید مشکل حل می شود. یا یکی دیگر وقتی تیکه ای از قرآن را می سوزاند مشکلش جل می شد. این موارد همه رفتارهایی نادرست بر پایه پندار غلط از شرطی شدن ذهن هستند. اگر بت هندو شفا می دهد اگر امام رضا شفا می دهد همه قدرت ذهن است. قدرت ذهن خودشان. قدرت ایمان خودشان! با درمان ذهن اتفاق می افتد.

چگونه ذهن ما را از آشفتگی برنامه ها و داده های غلط نجات دهیم؟

یکی از کارهای سودمند انجام دادن کارهای ریتمیک روزانه است مانند برخی کارهای مذهبی مثل نماز و مدیتیشن و روزه داری منظم تا ورزش و برنامه ریزی درسی و کاری.

.

روزه باعث می شود تا شما ذهن را بشناسید. همان فشاری است که شما را مجبور می کند به غذا فکر کنید یک الگوی ذهنی است.

روزه خاصیت کنترل ذهن و اراده دارد. یعنی این توانایی را به شما می دهد که ذهن خود را کنترل کنید. شما بر ذهن سوار باشید نه ذهن بر شما.

هر گونه نظم برنامه حتی برای کوچکترین کارها یک نوع درمان ذهن به شمار میاید. همه چیز باید نظم داشته باشد.

آرزوها به شرطی که برای آنها برنامه نوشته شده باشد قدرت عجیب به ذهن می دهد.

برنامه ریزی خاصیت جادویی ذهن را بیدار می کند

عادتها و باورها قدرت ذهن را می سازند. اگر ذهن، شما را کنترل کند نه شما ذهن را ، آنوقت اختیار و اراده زندگی شما دیگر دست شما نیست! در دست محیط است.  اسب ذهن شما مثل یک اسب وحشی رها می شود! آنوقت اختیار و کنترل شما در دست هر کس و هرچیز به جز خودتان است.

ذهن شما بر اساس داده هایی که از هر جا از هر کسی بشنود یا ببیند  برنامه ریزی می کند.

به شما می گوید اینجا بر اساس این داده این عادت این تجربه عصبانی بشو یا بترس یا وحشت کن یا ….

ذهن ابزار شناخت روح است. روح اصالت ما و حقیقت ماست. ولی ذهن وحشی ما را از شناخت خود و قدرت عظیم روح خود باز می دارد. همین ذهن اگر درست برنامه ریزی شود با خواص روح یکی می شود.

خاصیت ذهن بالا آوردن داده هاست. حواسمان  باید به این خاصیت بسیار مهم ذهن باشد. پس داده های که به ذهن داده می شود باید کنترل شود.

م.ر

Leave a Reply